top of page

11 Temmuz 2023 Salı

RESMİ GAZETE İLANLARI

Detaylar için ilgili konunun üzerine tıklayınız.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Nadir Toprak Elementleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Atom Enerjisi Komisyonu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mal ve Hizmet Üretimi ve Yayın Gelirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Danışma Kurulunun Teşkili ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Araştırma, Eğitim Merkezleri Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– KTO-Karatay Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2023/27, K: 2023/100 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2023/41, K: 2023/102 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

SS-99.jpg

YENİ EĞİTİM, BİLGİ VE DUYURULARDAN

HABERSİZ KALMAYIN​

bottom of page